;
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ AKVARIJNÍCH RYB A VODNÍCH ŽIVOČICHŮ, CHOVANÝCH V AKVÁRIÍCH, PŘI VÝSTAVÁCH A PŘI SOUTĚŽNÍCH A PRODEJNÍCH SETKÁNÍCH AKVARISTŮ
Čl. 1 - Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení - akvaristickou akci
(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro tuto osobu: Josef Tomanec

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejných vystoupení - akvaristických akcí v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích, při výstavách a při soutěžních a prodejních setkáních akvaristů pořádané Josefem Tomancem (dále jen ,,Řád“).
Čl. 2 - Účel Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky pro akvarijní ryby a vodní živočichy a pravidla akvaristických akcí podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

(2) Akvaristickou akcí (veřejným vystoupením) se pro účely tohoto Řádu rozumí:
  • výstavy a společenská setkání chovatelů, jejichž cílem je prezentace výsledků chovu,
  • soutěžní setkání chovatelů, jejichž cílem je porovnání chovatelských výsledků,
  • prodejní setkání chovatelů, jejichž cílem je prodej vyprodukovaných ryb a vodních živočichů
  • (dále jen „akvaristická akce“).
Součástí akvaristických akcí je také prodej a vystavování akvaristických potřeb a odborné literatury. (3) Tento Řád neumožňuje použití akvarijních ryb nebo vodních živočichů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování akvarijních ryb nebo vodních živočichů veřejnosti za předpokladu, že by vystavování probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného akvária, v nichž jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdné akvárium). (4) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). (5) Doba trvání akvaristické akce je většinou 1 den, dle uvážení pořadatele lze pořádat i akvaristické akce vícedenní – podle tohoto řádu však není možné pořádat akvaristickou akci delší než 14 dní.
Čl. 3 - Druhy akvarijních ryb a vodních živočichů, které se veřejného vystoupení - akvaristické akce účastní
(1) Akvaristické akce se účastní akvarijní ryby mořské i sladkovodní a obojživelníci. Řád se nevztahuje na bezobratlé vodní organismy.

(2) Množství vystavovaných a nabízených akvarijních ryb a vodních živočichů je variabilní a je limitováno:
      a) aktuální druhovou skladbou na jednotlivé akvaristické akci a velikostí zvířat,
      b) typem a rozměry akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní ryby nebo vodní živočichové nabízeni či vystavováni,
      c) kapacitou výstavních prostor.

(3) Akce se účastní maximálně 6000 ks akvarijních ryb a vodních živočichů.

(4) Akvaristické akce se účastní tyto řády/podřády akvarijních ryb a vodních živočichů

    třída obojživelníci (Amphibia)

      a) řád mloci (Salamandroidea)
      b) řád žáby (Anura)

    třída paprskoploutví (Actinopterygii)

      a) řád jeseteři (Acipenseriformes)
      b) řád trnobřiší (Characiformes)
      c) řád máloostní (Cypriniformes)
      d) řád sumci (Siluriformes)
      e) řád hrdložábří (Synbranchiformes)
      f) řád halančíkovci (Cyprinodontiformes)
      g) řád jehlotvární (Beloniformes)
      h) řád ostnoploutví (Perciformes) - podřád Anabantoidei - podřád Labroidei
      i) řád gavúni (Atheriniformes)
      k) řád čtverzubci (Tetraodontiformes)

(5) K akvaristické akci lze používat jen akvarijní ryby a vodní živočichy zdravé a v dobré kondici.

(6) Akvaristických akcí se neúčastní akvarijní ryby nebo vodní živočichové, eventuálně jejich skupiny, které byly podrobeny jakémukoli dobarvování.
Čl. 4 - Způsob manipulace s akvarijními rybami a vodními živočichy s popisem a charakteristikou prováděných činností
(1) S rybami a vodními živočichy není prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba nebo vodní živočich v případě prodeje předáván novému chovateli, nebo dochází ke směně mezi chovateli.

(2) V průběhu soutěžních setkání chovatelů probíhá pouze vizuální posouzení jednotlivých exemplářů, nebo skupin ryb a vodních živočichů. Ryby ani vodní živočichové nejsou měřeni nebo váženi.

(3) Akvarijní ryby a vodní živočichové po umístění do akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akvaristické akce setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb nebo vodních živočichů zájemci) s akvarijními rybami nebo vodními živočichy manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami.

(4) Krmení akvarijních ryb a vodních živočichů se na jednodenních akvaristických akcích neprovádí, u déletrvajících akcí se střídmě krmí. Ke krmení se používají průmyslově vyráběné směsi dle jednotlivých druhů akvarijních ryb nebo vodních živočichů. Při vícedenních akvaristických akcích, především sladkovodních ryb, lze krmit i přirozenou potravou.
Čl. 5 - Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost s akvarijními rybami a vodními živočichy
(1) V průběhu výstav a společenských, výstavních a prodejních setkání chovatelů jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni ve skleněných nebo plastových akváriích naplněných vodou, pod vzduchovou atmosférou. Na jednodenních akvaristických akcích lze nabízet skupiny ryb i v prodejních sáčcích (čl. 5 odst. 4) s příslušnou atmosférou - vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem a obojživelníci) či kyslíkovou nebo sáčcích umožňující výměnu plynů stěnou (nelze použít pro ryby s přídavným dýchacím orgánem a u obojživelníků).

(2) Akvária pro výstavy a společenská a soutěžní setkání zajišťuje pořadatel. Při prodejních setkáních si prodejci prodejní akvária, v nichž nabízejí akvarijní ryby a vodní živočichy k prodeji nebo směně, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb a vodních živočichů.

(3) Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. Jestliže se akce koná v klimatizované místnosti, nemusí být v akváriích instalováno vyhřívání. Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.

(4) Prodejní sáček je sáček z průhledného plastu s dvojitou stěnou a zaoblenými rohy, naplněný vodou a příslušnou atmosférou - vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem a obojživelníci) či kyslíkovou nebo sáček umožňující výměnu plynů stěnou (nelze použít pro ryby s přídavným dýchacím orgánem a u obojživelníků). Používají se buď jednorázově, nebo opakovaně, s bezpečným zajištěním proti úniku vody.

(5) Voda v akváriích při akvaristických akcích pochází z veřejného vodovodního zdroje. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Jedná se vždy o vodu odstátou minimálně 12 hodin a temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha. Odstátím vody se řeší problém chloru, který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen, řeší i problém možných vzduchových embolií. Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve vodě a eventuelní přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb, které jsou vystavovány.

(6) Pro eventuelní vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.

(7) K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.

(8) Počet akvarijních ryb a vodních živočichů v jednotlivých nádržích je potřeba upravit v takovém množství, aby nedocházelo k dušení ryb nebo dalším příznakům výrazného stresového chování.

Platí obecně platná zásada poměru 1 cm ryby na jeden litr objemu vody.V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna.
Čl. 6 - Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení - akvaristické akce provádí
(1) Akvaristické akce probíhají v uzavřených vnitřních vytápěných místnostech.

(2) Vystavovatel či prodejce v místě před zahájením a v průběhu akvaristické akce zajistí:

a) aby teplota v akváriích vyhovovala pro daný druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha,
b) aby prostor akvárií a jejich vybavení minimalizoval riziko poranění vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů, např. řádným zakrytím topných tělísek nebo upevněním dekorací.

(3) Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být v akváriích umístěni tak, aby

a) si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),
b) nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),
c) měli dostatek prostoru pro volný pohyb,
d) měli optimální podmínky pro jednotlivé rody (teplota vody, množství kyslíku, eventuálně vzduchu ve vodě, nebo vhodné složení atmosféry v akváriu),
e) u těch druhů, které to vyžadují:
  • měli možnost úkrytu,
  • měli možnost lokálního ohřevu (topným zařízením, které musí být instalováno a kryto tak, aby se o ně zvířata nemohla popálit),
f) byli spolehlivě zajištěni proti úniku.
Čl. 7 - Přeprava akvarijních ryb a vodních živočichů na veřejné vystoupení - akvaristické akce
(1) Přeprava akvarijních ryb a vodních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a s předpisy ES, zejména s Nařízením Rady 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízením č. 1255/97.

(2) Za přepravu akvarijních ryb a vodních živočichů na akvaristickou akci odpovídá každý chovatel - akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí ani podchlazení vody v přepravních kontejnerech nebo přepravních sáčcích, a tím i přepravovaných akvarijních ryb nebo vodních živočichů. Přepravní kontejnery mají tvar kvádru, stěny tvoří izolační úprava (pěnový polystyren, vakuum). Přepravní sáčky jsou plastové sáčky se zaoblenými rohy, vždy s dvojitou stěnou (minimalizuje riziko protržení). V sáčku převažuje vzduch, nebo kyslík nad vodou (minimálně 3 : 2). Povoleny jsou i sáčky umožňující výměnu plynů stěnou, které vzduch neobsahují a které jsou určeny výhradně k transportu ryb bez přídavného dýchacího orgánu.

(3) Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být přepravováni ve vodě pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou atmosférou (výjimku tvoří sáčky umožňující výměnu plynů stěnou). Lze je přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu akvarijních ryb a vodních živočichů, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení, především musí bránit teplotním výkyvům.

(4) Během přemísťování akvarijních ryb a vodních živočichů z přepravních kontejnerů nebo sáčků do akvárií s nimi musí být zacházeno šetrně. Je třeba ponořit přepravní sáček do akvária tak, aby se nejprve vyrovnaly teploty vody, poté sáček otevřít, aby došlo k postupnému míšení vody, a ryby nebo vodní živočichové měli možnost adaptace.

(5) Osoby, které s akvarijními rybami manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.
Čl. 8 - Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče
Pořadatel zabezpečí na akvaristické akci veterinární péči o akvarijní ryby a vodní živočichy a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude v dosahu po celou dobu konání akvaristické akce na telefonu.
Čl. 9 - Způsob poučení osob o ochraně vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů
Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem: ústně před zahájením veřejného vystoupení s tím, že podpisem vyjádří souhlas s dodržování všech výše uvedených předpisů a tímto řádem.
Čl. 10 - Důvody k zastavení akvaristické akce
Pořadatel je oprávněn a povinen:

a) stanovit, aby akvarijní ryby nebo vodní živočichové, kteří svým chováním ohrožují ostatní druhy, byli vystavováni odděleně,
b) vyloučit vystavovanou akvarijní rybu, vodního živočicha, nebo celou skupinu z akvaristické akce v případě, že by se u těchto jedinců projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k jejich strádání a utrpení,
c) vyloučit nevhodně se chovající osobu z řad chovatelů – akvaristů, vystavovatelů nebo návštěvníků.
Čl. 11 - Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.
Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl Ministerstvem zemědělství schválen dne 18.11.2010 .